SUMO Prague 2020 je projekt mezinárodní galerijní výměny, jehož první ročník s podtitulem ‘The Odd Year‘ se koná od 4. do 6. září 2020 v Praze. V rámci přehlídky se v prostorách zúčastněných galerií uskuteční výstavy a další akce, jejichž program připravily partnerské galerie ze zahraničí. Projekt si klade za cíl představit zdejšímu publiku nové formy současného umění, v řadě případů budou zúčastnění autoři a autorky v Česku vystavovat poprvé. SUMO dále pomůže rozvíjet mezinárodní spolupráci na poli současného umění a vytvořit síť umělců, kurátorů, kritiků a dalších aktérů světové umělecké scény.

SUMO Prague 2020 is a project of international gallery cooperation. The first edition entitled The Odd Year will take place in Prague between September 4–6, 2020 in Prague, Czech Republic. Nine local galleries will be hosting exhibitions and an accompanying program curated in collaboration with partner institutions from abroad. The project aims to present new forms of international art to the local audience, often created by artists whose work has never been presented in the local context. Furthermore, SUMO will help to foster international cooperation in the field of contemporary art as well as establish new networks and further promote exchange between artists, curators, art critics and other art world professionals.

Svět se začíná jevit halucinogenně, fantaskně jakoby realita 2020 se vzpírala „zdravému rozumu“. Hranice mezi představou a realitou přestává být jasná a to, co bychom nikdy nepovažovali za reálné, se děje. Phaneron (česky faneron) je termín, který Ch. S. Peirce chápe jako „souhrn všeho co lze jakkoliv zprostředkovat mysli, bez ohledu na to, koresponduje-li to s jakoukoli reálnou věcí.“ Výstava jako až doslovný odkaz na Platónův mýtus o jeskyni a motivuje k přehodnocení pojmu fikce, který nabízí hlubší pochopení proto, co konvenčně označujeme realitou. Práce Chloé Poizat a Cécile Beau vytvářejí situaci jeskyně v níž stíny idejí jsou jen halucinace.

The world is beginning to appear hallucinogenic and fantastical, as if the reality of 2020 has rebelled against “common sense”. The line between fantasy and reality is becoming blurred, and things we could never imagine are actually happening. Phaneron is a term Charles S. Peirce used to describe “the collective total of all that is in any way or in any sense present to the mind, quite regardless of whether it corresponds to any real thing or not.” An exhibition as a literal reference to Plato’s allegory of the cave motivates us to re-evaluate the concept of fiction, which offers a deeper understanding of what we conventionally label as reality. The work of Chloé Poizat and Cécile Beau creates the environment of a cave in which the shadows of ideas are mere hallucinations.

Berlínskej Model | Horse & Pony (DE)

Fantasy Finery: Vanessa Conte, Yong Xiang Li, Mel Odom, Emma Pryde

Kurátor | Curated by: Monika Čejková

Berlínskej Model | Horse and Pony

Pplk. Sochora 1387/9, 170 00, Holešovice – Praha 7

4 .9. – 11. 9. 2020

Výstava připravená galeriemi Berlínskej Model a Horse and Pony v rámci mezinárodní galerijní přehlídky SUMO 2020 je inspirována sofistikovanými technologiemi, které by mohly v budoucnosti zcela nahradit sexuální partnery. Pro označení tohoto fenoménu, vznikl novotvar “digisexualita”. Výstava představí díla (kresby, objekty a videa), které se dotýkají tohoto pojmu.

Soundtrack by: PANASIAGIRL /NOSHADE/

Záštitu nad výstavou převzal velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Dr. Christoph Israng.

The exhibition prepared by galleries Berlínskej Model and Horse and Pony as part of the international gallery tour SUMO 2020 has been inspired by sophisticated technologies which could, in the future, completely replace sexual partners. To label this phenomenon, the novel term “digisexuality” was created. The exhibition will present works (drawings, objects and videos) which are concerned with this concept.

Soundtrack by: PANASIAGIRL /NOSHADE/

The exhibition is supported by the Ambassador of the Federal Republic of Germany in Prague, Dr. Christoph Israng.

City Surfer Office | Fonda (DE)

Meet Me Halfway: Marie Haefner, Salome Lübke

Kurátor | Curated by: Fonda

City Surfer Office | Fonda

Bořivojova 1577, 130 00, Žižkov – Praha 3

4 .9. – 6. 9. 2020

Výstava Meet Me Halfway zkoumá různé zkušenosti, vztahy, juxtapozice a asimilace odlišných uměleckých praxí, které kombinuje do formátu výstavy. Výstava představuje díla dvou autorek žijících ve Vídni, resp. v Lipsku, a předkládá různé přístupy k zobrazení předmětu a jeho následné interpretaci. Prezentovaná díla jsou na první ve vzájemné opozici. Silně haptické, taktilní obrazy Salome Lübke nesou příběhy dekonstruovaných tělech a rozmazané stopy nekonečných pohybů. Marie Haefner oproti tomu využívá médium fotografie a jeho současný technický potenciál k dokumentování skutečností, které tvoří naše okolí a jeho protagonisté, a využívá jej také k vytváření nových, částečně smyšlených příběhů. Zatímco Lübke zobrazuje cosi abstraktního s extrémní věrností, Haefner se noří do výseků reality, a činí je abstraktními a záhadnými. Doprovodný program výstavy tvoří performativní čtení Sarah Rosengarten a Ley Dippold. Obě autorky v práci s textem využívají odlišné formální postupy, a jejich čtení tak díle rozšíří a zesílí existující dialog a a vztah již existujících pozic v rámci projektu.

The exhibition „Meet Me Halfway“ investigates experiences of relation, juxtaposition as well as the assimilation of artistic practices when physically combining them in the form of an exhibition. Bringing together two german-speaking artists – one based in Vienna and one in Leipzig – the show negotiates different approaches towards the depiction of subject matter and its subsequent interpretation. The works presented oppose each other at first sight. On the one hand, heavily tactile and haptic, the paintings of Salome Lübke tell a story of deconstructed bodies and blurry traces of ever continuous movements. On the other hand, Marie Haefner uses the medium of photography and its current technologies to document realities constituted of our surroundings and its protagonists, also using it to create new and partly imaginative narratives. While Lübke depicts something abstract with extreme fidelity, Haefner dives into extracts of the real, at times making them appear as abstract and uncanny. Accompanying the exhibition, Fonda will present two performative readings by Sarah Rosengarten and Lea Dippold. Both artists will present texts in different forms and therefore evoke, expand and further strengthen the existing dialogue imposed by the already present positions.

Centrum pro současné umění Praha | Faculty of Architecture Estonian Academy of Arts, University of Westminster (EE)

Estetika realit:

Maroš Krivý | Matthew Stewart

Dukelských Hrdinů 500, 170 00, Holešovice – Praha 7

5. 9. 2020 18:00 – 19:30

V rámci akce SUMO 2020 lze v CSU Praha od 18 hodin navštívit dvojpřednášku s názvem Estetika realit, zabývající se tématy současného fungování developerského průmyslu, parametrické architektury a jejich vlivu na naše prožívání prostoru jako takového. V roli hostů se představí Maroš Krivý (SR) a Matthew Stewart (GB). Přednášku uvede architektka a urbanistka Lynda Zein. Přednáška se odehraje jako součást výstavy Oskara Helcela Tekoucí dům v Galerii Jelení.

Spisovatel, historik a vedoucí katedry urbanismu na Fakultě architektury Estonské akademie umění Maroš Krivý, se ve svém příspěvku s názvem Realita iluzí zaměří na historii developerských projektů v českém kontextu. Na příkladu pražského Tančícího domu uvede dopad těchto investic na naše kolektivní vnímání města.

Matthew Stewart, jenž pracuje jako designer a vyučuje architekturu na na University of Westminster, v přednášce nazvané Algorithmic Abstraction vysvětlí financializaci prostoru pomocí algoritmů, tabulek a grafů, které realitní společnosti používají, aby hodnotily lokality a vytvářely neustále nové trhy.

As a part of SUMO 2020, the Center for Contemporary Art in Prague will be hosting a double-lecture entitled “Real Estate Aesthetics” on 5 September at 18:00. It will address topics relating to the current workings of the development industry, parametric architecture, and their influence on our experience of space. The lecture will be hosted by architect and urbanist Lynda Zein and will feature guest speakers Maroš Krivý (SK) and Matthew Stewart (UK). The lecture will be taking place in connection with Oskar Helcel’s exhibition The Flow Building at the Jelení Gallery.

Maroš Krivý, writer, historian, and director of the Urban Studies Department at the Faculty of Architecture of the Estonian Academy of Arts, will focus on the history of development projects in the Czech context in his lecture entitled “The Real Estate of Illusions”. Using the example of Prague’s Dancing House, he will examine the impact of these investments on our collective perception of the city.

In his lecture “Algorithmic Abstraction”, Matthew Stewart, who works as a designer and teaches architecture at the University of Westminster, will explain the financialization of space by using the algorithms, tables, and graphs that real estate companies use to assess localities and constantly create new markets.

hunt kastner | Meyer Riegger (DE), i8 (IS)

Ján Mančuška: A Gap

Sigurdur Gudmundsson: Journey of Being

hunt kastner | Meyer Riegger | i8

Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha 3

5. 9. – 17. 10. 2020

JÁN MANČUŠKA: A GAP
v kooperaci s Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe

Představujeme instalaci čtyř filmů z roku 2007, která kriticky pracuje s metodou výstavby příběhu v konkrétním prostoru pomocí dramatických struktur. Byla součástí umělcovy první samostatné výstavy v Karlsruhe pořádané s Mančuškou dlouhodobě spřízněnou galerií Meyer Riegger. 

 

SIGURDUR GUDMUNDSSON: JOURNEY OF BEING
v kooperaci s i8 gallery, Reykjavik

Představujeme díla ze série raných fotografických prací období 70. a 80. let ve formě vizuálních básní, které zobrazují umělce jako diváka v absurdních situacích. 

 JÁN MANČUŠKA: A GAP
in cooperation with Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe

Introducing the film-based installation work from 2007 that critically works with the method of constructing a story in a specific space using dramatic structures, and was the artist’s first solo exhibition in Karlsruhe with his long-standing gallery Meyer Riegger.  

SIGURDUR GUDMUNDSSON: JOURNEY OF BEING
in cooperation with i8 gallery, Reykjavik

Presenting works from a series of early photographic works from the 1970s-80s in the format of visual poems that depict the artist as spectator in absurd situations.

The Unremarkableness of Disobedient Desire je fragmentární skupinová výstava přejímající inspiraci z neomluvně poučného románu „Umění radosti” od Goliardy Sapienzy. Zaměřuje se na konstrukci příkladné a fantastické ženské postavy a její intelektuální a politické zrání prostřednictvím řady pečlivě vybraných milenců, díky kterým se sebevzdělává v radikálním myšlení. V tom smyslu objev uspokojení podněcuje všeobecnou chuť — po znalostech, zkušenostech a samostatnosti — a naznačuje smyslovou nutnost v utopické myšlení.

„The Unremarkableness of Disobedient Desire is a fragmentary group show taking inspiration from the unapologetically instructive novel ‘The Art of Joy’ by Sapienza Goliarda. It looks into the construction of an exemplary and fantastic female figure and her intellectual and political maturation through an array of carefully chosen lovers, utilized to school herself in radical thought. The discovery of pleasure in this sense incites an appetite more generally — for knowledge, experience and autonomy — and suggests a sensual necessity to utopian thinking.“

lítost | Anca Poterasu Gallery (RO)

In midst of worst, best of times: Dragoș Bădiță, Irina Botea Bucan, Iulian Bisericaru, Matei Bejenaru, Megan Dominescu, Sebastian Hosu, Adelina Ivan, Aurora Király, Olivia Mihălțianu, Alexandru Solomon

Kurátor | Curated by: Anca Poterasu

lítost | Anca Poterasu Gallery

Vlkova 821/23, 130 00, Žižkov – Praha 3

5. 9. – 17. 10. 2020

Umělci ve svých dílech odráží jinak plynoucí čas při pandemii COVID-19, s přihlédnutím primárně na psychologii během izolace, kdy jsou naše mysl a tělo konfrontovány s měnícími se omezeními prostoru. Výstava se točí kolem ateliérů umělců nebo jindy jim dobře známých míst vlastních domovů, a díla vytvořená během uzavření jsou charakterizována rozličnou technikou s použitím různých médií, od fotografie po textilní umění, od malby po kresbu a video. Výstava je strukturována jako soubor změn, přizpůsobění se a reakcí, prostřednictvím kterých umělecký proces odhaluje svou intimní výměnu s celým světem a vnitřní impulsy.

The artists reflect on how time moves differently amidst the COVID-19 pandemic, focusing primarily on the psychology of isolation as our minds and bodies are confronted with the shifting limitations of space. The show revolves around the artists’ studios or the otherwise familiar settings of their homes, with works created during the lockdown in various mediums and techniques, from photography to textile arts, from painting to drawing and video. The exhibition is structured as a journal of changes, adaptation and reaction through which the artistic process reveals its intimate exchange with the world at large and inner impulses.

Polansky

Atilis Press:
Vladimír Houdek

Taxon Two, 2020 (performance):
Tereza Lenerová, Adam Vačkář

Polansky Gallery

Veletržní 841/45, 170 00, Holešovice – Praha 7

4. 9. – 24. 10. 2020

Atilis Press

Úzkost a zármutek v 21. století, Kultura Drag Queen, Anatomie vědění, Restart, Ohýbání přítomnosti, Topografie pohybu, Tekutá identita, Atlas současné utopie, Analogie příčin, Představivost v systému, Encyklopedie zděděné izolace, Přetržený čas, Chronická kauzalita, Sled událostí 2020, Anonymita, Únik, Přítomnost minulosti

Taxon Two, 2020 (performance)

Taxon je označení skupiny konkrétních organismů, které mají společné znaky. Nový taxon vyhodnocuje, zdali je výhodnější se naučit žít s novým tělem či se ho naopak zbavit. Mutující tělo, které se teprve učí chodit nezná své možnosti. Sledujeme proces proměny, tělo se proměňuje jako open source kód. Nový tvor je uzamčen v limitech důsledku svého vývoje a pomalu si podmaňuje protézy, která mu “příroda” nadělila. Prozatím se umí vertikality jen dotknout.

Atilis Press

Anxiety and Grief in the 21st Century, Drag Queen Culture, Anatomy of Knowledge, Restart, Bending the Present, Topography of Movement, Liquid Identity, The Atlas of Contemporary Utopia, Analogy of Causes, Imagination within the System, Encyclopedia of inherited isolation, Broken Time, Chronic Causality, Sequence 2020, Anonymity, Escape, Presence of Past

Taxon Two, 2020 (performance)

A Taxon is a designation for a group of specific organisms that have common specifications. A new Taxon evaluates whether or not it is advantageous to learn to live with a new body or to get rid of it. Its mutating body, which is just learning to walk, does not know its possibilities. We follow the process of the transformation, as if the body transforms like an open source code. The new creature is locked within the limits of its development and slowly subdues the prostheses that „nature“ has given it. For now, it can only touch the verticality.

ZAHORIAN & VAN ESPEN | Sophie Tappeiner (AT)

Disaster!: Anna Schachinger & Julia Goodman

Kurátor | Curated by: Jen Kratochvil

ZAHORIAN & VAN ESPEN | Sophie Tappeiner

Šmeralova 137/3, 170 00, Holešovice – Praha 7

5. 9. – 15. 10. 2020

Pojmout situaci, pomocí
oslavy nepatřičného okamžiku
5 cm nad zemí, stop
Uvnitř rozostřeného časového vakua,
rotovat k zemi,
ztrácet výšku, stop
Tvoje drobné osobní tragédie, sdílené,
žité, v zastoupení
Zdá se mi to, podivně
blízké
Ač mnohem víc než vnímá zrak,
hraje svou roli
A vidíš jen…
Disaster!

Framing a situation, by
giving glory to a hazy moment
5 cm above the ground, stop
Within an uncertain time vacuum,
spiraling down,
loosing height, stop
Your little personal tragedies, shared,
lived, by proxy
Seems oddly familiar,
to me
Even though there’s more,
than meets the eye
You see only…
stop
Disaster!

Program

Pátek

16:00 – 20:00
vernisáže žižkovských galerií / A.M. 180 Gallery, City Surfer Office, hunt kastner, lítost, Lucie Drdova Gallery
17:00
čtení Lea Dippold: The Womb / City Surfer Office
18:00 – 21:00
vernisáže letenských galerií / Berlinskej model, Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN
21:10
performance / Tereza Lenerová & Adam Vačkář: Taxon Two / Stromovka, u Bistra NO.2
21:30
afterparty / Bistro NO.2, Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

Sobota

11:40 – 18:00
komentované prohlídky v galeriích
11:40
komentovaná prohlídka / Polansky
12:20
komentovaná prohlídka / Berlinskej model
14:00
komentovaná prohlídka / A.M. 180 Gallery
14:40
komentovaná prohlídka / lítost
15:20
komentovaná prohlídka / hunt kastner
16:00
čtení Sarah Rosengarten: Complimentary Shipping Ends Now / City Surfer Office
16:40
komentovaná prohlídka / Lucie Drdova Gallery
18:00 – 19:30
přednáška Maroš Krivý a Matthew Stewart: Estetika realit / CSU Praha

Neděle

11:00 – 18:00
otevřené všechny participující galerie
10:00 – 13:00
prohlídka / Zasedačka: Pozdní tvorba (ze sbírky Miroslava Velfla) – Imi Knoebel, Jan Smejkal, Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová / DBK 6. patro, Budějovická 1667, Praha 4

Friday

16:00 – 20:00
openings at Žižkov / A.M. 180 Gallery, City Surfer Office, hunt kastner, lítost, Lucie Drdova Gallery
17:00
reading Lea Dippold: The Womb / City Surfer Office
18:00 – 21:00
openings at Letná / Berlinskej model, Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN
21:10
performance / Tereza Lenerová & Adam Vačkář: Taxon Two / Stromovka Park, by Bistro NO.2
21:30
afterparty / Bistro NO.2, Výstaviště 67, 170 00 Prague 7

Saturday

11:40 – 18:00
guided tours at participating galleries
11:40
guided tour / Polansky
12:20
guided tour / Berlinskej model
14:00
guided tour / A.M. 180 Gallery
14:40
guided tour / lítost
15:20
guided tour / hunt kastner
16:00
reading Sarah Rosengarten: Complimentary Shipping Ends Now / City Surfer Office
16:40
guided tour / Lucie Drdova Gallery
18:00 – 19:30
lecture Maroš Krivý and Matthew Stewart: Real Estate Aesthetics / CSU Prague

Sunday

11:00 – 18:00
all participating galleries are open
10:00 – 13:00
guided tour / Zasedačka: Pozdní tvorba (from the collection of Miroslav Velfl) – Imi Knoebel, Jan Smejkal, Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová / DBK 6th floor, Budějovická 1667, Prague 4
klepněte pro
zobrazení mapy
tap to
show map

Kontakt | Contact

info@sumoprague.cz

Sledujte nás | Follow us

facebook.com

instagram.com

Pořadatel | Organizer

Partneři | Partners

Záštitu nad výstavou v galerii Berlinskej Model převzal velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Dr. Christoph Israng.

Mediální partneři | Media partners